مسابقه
The Match
- مُسابِقه چه‌طور بود؟
- بَد نَبود. حَریف قَوی بود. داوَر هَم خوب بود.
- اَز نَتیجه راضی هَستی؟
- نه. بَرایِ پیروزی آمَده بودَم. اَلبَتّه اَز این که مُساوی شُد خِیلی ناراحَت نیستَم.
- فِکر می‌کُنی چِرا بَرَنده نَشُدی؟
- نِمی‌دانَم. شایَد چون خوش‌شانس نَبودَم.
- بَرایِ بازیِ بَعدی چه‌قَدر آماده‌ای؟ به پیروزی اُمیدواری؟
- این مُدَّت خِیلی تَمرین کَرده‌اَم. بازی‌هایِ اَکبَروف را هَم دیده‌ام. بازیِ بَعد بازیِ سَختی نیست.
اِن‌شاءالله بَرَنده می‌شَوَم.
- اِمروز باز هَم روزنامه‌ها نِوِشته بودَند که تو نااُمید شُده‌ای و اَز حَریفان می‌تَرسی. اگر مُمکِن اَست نَظَرَت را دَرباره‌یِ این حَرف‌ها به ما بِگو.
- روزنامه‌ها خِیلی چیزها می‌گویَند. هَمه‌چیز وَقتِ بازی مَعلوم می‌شَوَد.