خانواده‌ی کریمی
Karimi Family
خانِواده‌یِ کَریمی دَر یَزد زِندِگی می‌کُنَند. یَزد شَهرِ بُزُرگی دَر مَرکَزِ ایران اَست. آقایِ کَریمی، پِدَرِ خانِواده، دَر اِداره‌ی پُلیسِ این شَهر کار می‌کُنَد. او پُلیس اَست. خانُمِ صادِقی، زنِ آقای کَریمی، مُعَلِّم اَست. او دَر مَدرِسه فیزیک دَرس می‌دَهَد. خانُمِ صادِقی کارَش را دوست دارَد.
آنها یِک پِسَر وَ یِک دُختَر دارَند؛ مُحسِن وَ نَرگِس. مُحسِن بَچِّه‌یِ بُزُرگِ خانه اَست. او دانِشجویِ دانِشگاهِ اِصفِهان اَست. مُحسِن فَقَط تابِستان‌ها دَر یَزد زِندِگی می‌کُنَد. بَرایِ هَمین، تابِستان را دوست دارَد. اَمّا دَر تابِستان هَوایِ یَزد خِیلی گَرم اَست.
نَرگِس دانِش‌آموز اَست. او دَر مَدرِسه‌یِ مادَرَش دَرس می‌خوانَد. مادَرَش مُعَلِّمِ فیزیکِ اوست. نَرگِس اَز این موضوع ناراحَت اَست. نَرگِس عاشِقِ تابِستان اَست. چون دَر تابِستان مَدرِسه تَعطیل اَست وَ بَرادَرَش پیشِ آنهاست.